O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�

O�U?U� U?U�O�U?O�U? O?O?O�O�U?U? U? O�U�U?O�O? U�O�O?U�U?U? O?O�O�O? U�U� O?U� O?O�O� U�O� U�O?O�U� U�U? U?O�O?O�O?U?U�:

U�- O?U�O�U� O�O?O?O�O? U? U?O�O?U?U�O? O?O�O?O�O� O�O� U�U� O?O?U?O�U� O?O� O�U?U�O?O�U�O? U? O?U�U�U?U�U?U?U? web O�U�O�O�U� O?O�O?O? O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? U�U? U?U?U?U�O?U�.

U?- O?O�U?O� U�U�U? U?O�U?U� O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U� O�O?O�O�U� O?U� U�O?O�U�U�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? U�U? U�U�O�U?O? U�U� O�O? O�O�U?U� O?O?U�U� U�O�U? O�O�O?O?O�O�U? O�U�O�O�U� U�U? U?O�U?O�O?. O�O?O?O?O�O? O�O�U?O?O�O� U?O� U�O�O�U? U�U�U�O?U� O?U� O�O?O?O�U?U? U?U� U�O?O�O?U� U�O�O�O?U? O�O? O�O�U?U� O�U?U�O?O�U�O? U�U? U?O�O?O�O?O? U? U�O�U�O�U? O�O� O�O? O�O�U?U� web U?O� U?O?O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?U?O�O�O? U�U? O?U�O?. U�U�O�U?O?O�U� U�O�U�O� O�O� O?O�U?U?U� U�U? U?U?O�O?U?.

U?- O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? U?O?U�U? O�U�O�O�U� U�O?O�O?U�O�O? O?O�O�O�U? O?O� U�O�U�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�U?U?

U?- U�O�O�O?O�O? O?U�U�U?U�U?U?U? O�O�U�O�O?O�O? O?O� O?O�O�O�O?U?

U�- O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�U?O? U�O?O�O?U�U� U? O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?O�O?U� U�O�O?O?. O?O�U?O� O�U�O�O�U� U�U? O?U?O�U� U?U?O? U�U� U�O?O�O?U�U� O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?O�O?U� O?O?O�O�O? O�O? O?U?U�U?O?O? U?O�O?O�O?O?O? U�O�O�O?O�O? U? O?O?O�O?U� O�O�U�O�O?O�O? U? O�O?U�O�O? O?U� O?U?U?U� U�O�U? O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? U? O�U?O?U�O�O� O?U?U� O?U?O?O?U� U�O�U? U�O�U�U?U?U?O?O�U? U? O?O�O�O?O�O? O?O?O�U� U�O?O?O�U� U? O�O?O?O�U�O?O�O�O?U�O�U? U�O?O�O� U? O?O� U�U�O?O�U?U� O?O�O�U�O? O?O�U�U� O�U�O?O�U�U?. O�U�O?O?U� O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U� O�U?O�U� O�U? O?U� U�O�O�O?O? U?O?O?O�O?U� O?O� O�O? U�O?O�O?U�U� O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?O�O?U� O?O�O�O?U? O?U� U?U� O?O�U?U� U? O�U�U�U�O�O? O?O� O?O�O�U� O�O�O?O?O�O�O�O? O�O?O?. O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?O� O?O�O?U� O?O�U?U� O?O?O�U?U? O?O?O�O�O? O�O? U?O�U?O?U� U�U�O�O?O?O? O�U�O�O�U� O�O�O?U?O�O?U?O? U�O�O�U�O�U� U�O�O?U�O? O?U?O�O�O?O? O?O�U?U?U�O? U?O�O?O�O�O? U? O�O�O�O�U� O�O?U�O�O? U?O?O?U?O?O�U�U? O�O?O? U�U� O?O�U?O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O�U�O�O�U� U�U? O?U?O?. U�O�O� O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U� O�U?O?U? O�O?O? O?O�O�O?O�O? O?U� O�O�U�O�O?O�O?O? U�O�O�U?U�O�O? U? O�O?U�O�O? O�O? O�O�U?U� O?O?U�U� U�O�U? O�O�O?O?O�O�O�O? U�O�U�U?U?U?O?O�U? O�O�U?O? U? U?O�U?O? U�U? O?U?U�O?U�.

U�- O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�O? O�U�O�O�U� U�U�U?U� U?O?O�U�U?O? U�O�U? O?O�O�O�U? O?O� O�O?O?U?O�O?U� O�O? O?O?U�U� U�O�U? O�O�O?O?O�O�U? U�O�U�U?U?U?O?O�U?O? O?U?U?U?U� O�U?U�O?O�U�O? O�O?O?. O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U� O?U� U�U?O?U? O?O�O�O�O? O?U?O?U� U�O�O?O� O�O?O?. O?U?O?U?U�U� O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�O? O?O?O�O?U� O�O�U�O�O?O�O? O�O�U?O? U? U?O�U?O? U? O�O�U�O�O?O�O? U�O�O?U� O?O�O�U? O�U�U� U? U�U�U� U�O�U�O�U�O� O?O� O?O�U�O? U�U�O?O� U? O?O?O�O?U�O�O? O?O�U�U� O?O� O?O?O�O? O?U?O?O?O� O�U�O�O�U� O�U?O�U�O? O?O?. O?O�U�O? U�O� O?O�O�U? O�O�O?O?O�O� O?O� U?U�O?U?U?O�O? U�O�O?U?O?U?O? U�O�U? U?O?U�U? O�O� U�O�U?O�U�U�O? O?O�O?O? U? O�O�O?O?O�O� O?U�U�O� O?O� U?U�O?U?U?O� O?O�O?U� O?O� U? O?O�U?O? O?O� O�U?O�O? U�U? U?U?O�O?. O�O�O?O?O�O� U?O�U?O?U�O?U?O�U� O?O� U�O?O?O�U?O�U� U�U? O?U?O�U�O? O?U� O�U?O�O? U?U� O?U� U?U� O?O� U�O� U�O?O?O�U? O?O�O?O? O�U�O?O?U� O?O� U�O?U?U�U� U�U� U�U�O?O�U� O?U?O�O?U�.

O?U?O�U?O? U�O?O�O?U�U� O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?O�O?U� U�O� O?O� O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�

O?O� U�U?O�O�O? O?U?O�O?U? O?U?O?U� O?O?U� U�U� U�O?O�O?U�U� O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?O�O?U� U�O� O�O� U�O?O�O�O?U? O?O� O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U� O?O�U�O?O?U� U? U�O� U�O?O�U� O�O� O?O� O�O�U? O?U?U?O�U? O?U�O�O� U�U? O?O�U�O?. O�U?U� O?U? O?U�U�U?U�U?U?U? O�O�U�O�U� U�O?O�O?U� U�U� U�O?U?O?U� U? U�O�U�U�O�U� U�O�O?O� U�U? O?O�O?O?. O�U�O?O?U� U�U? O?U?O�U� O�U?U�O�U?O� U?U?O? U�U� O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U� U�U�U�U� U�O?O�O?U�U� O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?O�O?U� U�O�O?O?.

U�O?O�O?U�U� O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?O�O?U� O?O�U?O�O? U�U�O�U�U?O?U�U? O?O?O�U?U? U�U? O?U?O? U�U� O?U� U�U?O�O? O?U� O�U�O?U�O�U� U? O?O?O�O?U� O?O�O?U� O?O� O�O�O?O?O�U? O?O�U�U� U?O?O�U�U?O? U�O�U? O?O�O�O�U? O?O� O?O�O�O?O�O� U? O?U�U� O?O?O�U?U? O?O?U� U? O?U�O�O�U?U?O�U? U?U?O�U� U�O�U? O�O?O?O�U�O?O�O�O? O?O?U� O?U?U� O�U�U�U�U�U?O? O?U?O?O� O�O?O?O�O� O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O�O? U?U� U�O�U�U?U?U?O?O� O?U� U�O�U�U?U?U?O?O� O?U?U?O� O�U�O�O�U� U�U? O?U?O?. O?O� O�O�U�U?U�U� O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U� O?O?O�O�O? O�O? U�O?O�O?U�U� O?O�O�O�U? O?O?U?U� O�O?O?U?O�O?U� O�O? U�O�O?O� O�O?O? U�U� O?O� O?U� O�O? U�O?O�O?U�U� O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?O�O?U� U�O� O?U� O?U�U?O�U� U?U� O�O?O?O�O� O?U� U�U�O�O�U� U?O?O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�O? O?O�O?U�U?U? O�O?U�O�U�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U�O? O�U�O?U�O�U� O�U�U�O?O�U?U�U?U� U?O? U? O?O�U?O� U?U�O�U?O�U?U�O�U? U�O?O?U�U? O?O� O?O?U�U� O�O?O?U?O�O?U� U�U? O?U?O?. O?O?O?O�O�O? O?U?U?O� U�O?O�O?U�U� O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?O�O?U� U�O� O?O?U�U?O�U� O?O?U?U� U?U�O�O�O? O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U� O?U�U� U�U? U�U�O�U?O?. U�U�O�U�U�U� O�O? O?O?O�U?U? U?U?U� O?O� U�U? O?U?O?. O?O�O�O�O? O�U�U�O?O�U?U�U?U� O�O�U?U� O�U? O?O?U?O�O� U?O?U?O? O?O� O�O? U�O?O�O?U�U� O�U�U�O?O�U?U�U?U�U? O?O�O?U� O?O�O�O?

دسته‌بندی‌ها: مقاله

برچسب‌ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.